สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การถามตอบและให้ข้อมูล เกี่ยวกับ ชื่อ สกุล อายุ ของตนเองและผู้อื่น มีความสำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้พูดและผู้ฟังที่สื่อสารได้ชัดเจนทำให้มีความเข้าใจตรงกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การใช้ภาษาถูกต้องตามโครงสร้างทางภาษา และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ต 1.1 ป.3/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน

- ต 1.2 ป.3/1 พูดโต้ตอบด้วยคำสั้นๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

- ต 1.2 ป.3/4 พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

- ต 2.2 ป.3/1 บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เขียนขึ้นต้นชื่อและชื่อสกุลได้ถูกต้อง

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- พูดถาม – ตอบ และสะกดชื่อ – ชื่อสกุลได้ถูกต้อง

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบประเมิน 2, 9 และ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง About Me!
เรื่อง Know About Me 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)