สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทักทาย การแนะนำตนเองและการทำความรู้จักเพื่อนใหม่ มีความสำคัญที่ผู้พูดและผู้ฟังจำเป็นต้องสื่อสารให้ถูกต้อง เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1. พูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง

2. พูดขอและให้ข้อมูลง่าย ๆ เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- พูดทักทายและกล่าวลาได้อย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

- บอกความรู้สึกของบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้

2. ทักษะ/กระบวนการ (P)

- ถาม-ตอบ เกี่ยวกับความรู้สึกของบุคคลโดยใช้คำคุณศัพท์ได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจใบงาน
2. แบบบันทึกการเรียนรู้ My Learning Reflection

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Self
ชั่วโมง Hello
เรื่อง Nice to Meet You 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน)