สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน  เริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. วิเคราะห์ โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ  เกี่ยวกับเงินที่มีหน่วยเป็นบาทและสตางค์ หาคำตอบและแสดงวิธีทำ พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบ

2. แก้ปัญหา
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับเงิน 27 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)