สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เงินทอนเป็นเงินที่ผู้ซื้อได้รับคืนจากผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อให้เงินมากกว่าราคาสินค้า

2. การที่ผู้ขายคืนเงินทอนให้ผู้ซื้อ เรียกว่า “การทอนเงิน”

3. ถ้านำเงินทอนไปรวมกับราคาสินค้าจะเท่ากับจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้ผู้ขาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ทอนเงินได้
2. แก้ปัญหา
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง เงินทอน 26 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)