สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหาผลคูณเกี่ยวกับจำนวนเงินให้คูณจำนวนเงินเป็นสตางค์ก่อน แล้วจึงคูณจำนวนเงินเป็นบาท  ถ้าผลคูณของจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ครบ  100  สตางค์   หรือมากกว่า  (ซึ่ง  100 สตางค์เท่ากับ  1  บาท)   ให้นำ  1  บาทไปรวมกับจำนวนเงินที่เป็นบาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. คูณจำนวนเงินได้
2. แก้ปัญหา
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การคูณจำนวนเงิน 22 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)