สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 จำนวนเงินสองจำนวนเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน จำนวนเงินอาจมากกว่ากัน   หรือน้อยกว่ากัน หรือเท่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบจำนวนเงิน
2.  ให้เหตุผล
3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนเงิน 20 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)