สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นการนำค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดมารวมกัน

2.  การเขียนจำนวนเงินอาจเขียนโดยใช้จุดคั่นระหว่างจำนวนเงินที่มีหน่วยเป็นบาทกับจำนวนเงินที่มีหน่วยเป็นสตางค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์   เมื่อกำหนดจำนวนเงินให้
2. เปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตรเงินเหรียญและธนบัตรให้จำนวนหนึ่ง

3. เขียนและอ่านจำนวนเงินโดยใช้จุด
4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง 1. การบอกจำนวนเงิน ทั้งหมดเป็นบาทและสตางค์ 2. การเขียนบอกจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน 19 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)