สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การบอกจำนวนเงินทั้งหมดเป็นการนำค่าของเงินเหรียญและธนบัตรแต่ละชนิดมารวมกัน โดยอาจบอกเป็นบาท เป็นสตางค์ หรือเป็นบาทและสตางค์ และเงินจำนวนหนึ่งสามารถแสดงด้วยธนบัตรหรือเงินเหรียญได้หลายแบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ได้
2. ใช้เงินเหรียญและธนบัตรแสดงจำนวนเงินที่กำหนดให้ได้

3. แก้ปัญหา

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง การบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ 18 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)