สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.  เงินเหรียญเป็นสิ่งที่ใช้เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย

2.  เงินเหรียญชนิดต่าง ๆ มีค่า ดังนี้

- เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 1 เหรียญ มีค่า 25 สตางค์

- เหรียญห้าสิบสตางค์ 1 เหรียญ   มีค่า 50 สตางค์

- เหรียญหนึ่งบาท 1 เหรียญ มีค่า 1 บาท หรือ  100  สตางค์

- เหรียญสองบาท 1 เหรียญ มีค่า 2 บาท

- เหรียญห้าบาท 1 เหรียญ   มีค่า 5 บาท

- เหรียญสิบบาท 1 เหรียญ มีค่า 10 บาท

3.  เงินเหรียญเรียงตามค่าจากน้อยไปมากได้ดังนี้

- เหรียญยี่สิบห้าสตางค์ 

- เหรียญห้าสิบสตางค์  

- เหรียญหนึ่งบาท  

- เหรียญสองบาท  

- เหรียญห้าบาท

- เหรียญสิบบาท

4.  ผลการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญอาจมากกว่ากัน   หรือน้อยกว่ากัน   หรือเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. จำแนกและบอกค่าเงินเหรียญได้
2.  เปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ
3.  แก้ปัญหา

4.  ให้เหตุผล

5. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เงิน
ชั่วโมง เงิน
เรื่อง 1. ชนิดและค่าของเงินเหรียญ 2. การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ 12 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)