สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ในการค้นหาคำตอบโดยใช้วิธีการทางสถิตินั้น เริ่มต้นจาก  การมีประเด็นปัญหาที่สนใจ แล้วตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น เมื่อได้คำถามที่คาดหวังว่าจะมีคำตอบหลากหลาย ก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามที่ตั้งไว้ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่เก็บรวบรวม ตลอดจนความสะดวกของผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ก็จัดจำแนกข้อมูลเพื่อนำเสนอด้วยแผนภูมิรูปภาพ ให้ผู้อื่นได้เห็นคำตอบของคำถามที่ตั้งไว้ในตอนต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนตั้งคำถามจากประเด็นที่สนใจ
2. นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบคำถามด้วยวิธีการที่เหมาะสม
3. นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในรูปแผนภูมิรูปภาพ
4. แก้ปัญหา
5. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง 1. การตั้งคำถามเพื่อค้นหาคำตอบจากประเด็นที่สนใจ 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามและการสังเกต 3. การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปภาพ 5 ก.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)