สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสังเกตเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีหนึ่ง ที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลไปสังเกตโดยตรงและจดบันทึก  โดยสิ่งที่สังเกตนั้นไม่ได้เป็นผู้ตอบคำถามหรือให้ข้อมูล ซึ่งจะแตกต่างจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามที่มีผู้ให้ข้อมูล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 3.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต 31 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)