สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เศษส่วนเป็นจำนวนที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 

2. สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงเศษส่วนประกอบด้วย ตัวเศษและตัวส่วน

- ตัวเศษแสดงจำนวนของส่วนที่กล่าวถึง เขียนไว้ด้านบนของเส้นคั่น

- ตัวส่วนแสดงจำนวนของส่วนที่เท่า ๆ กันทั้งหมด เขียนไว้ด้านล่างของเส้นคั่น   

3. การเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน ให้ดูที่ตัวเศษถ้าตัวเศษของเศษส่วนใดมากกว่าเศษส่วนนั้นจะมากกว่า

4. การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษบวกกัน ตัวส่วนคงเดิม

5. การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษมาลบกัน ตัวส่วนคงเดิม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/4, ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนและบอกเศษส่วน
2. เปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
3. หาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และผลบวกไม่เกิน 1
4. หาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน และตัวตั้งไม่เกิน 1
5. แก้ปัญหา
6. ให้เหตุผล
7. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
8. คิดสร้างสรรค์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง ความหมายของเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกเศษส่วน การลบเศษส่วน 25 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)