สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/11

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันและผลบวกไม่เกิน 1 
2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน ที่ตัวตั้งไม่เกิน 1
3. แก้ปัญหา
4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน (2) 24 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)