สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เศษส่วนเป็นจำนวนที่ใช้แสดงปริมาณของสิ่งต่าง ๆ 

2. เศษส่วนที่ตัวเศษเท่ากับตัวส่วนมีค่าเท่ากับ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบายสีแสดงเศษส่วนที่กำหนด

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง เศษส่วนที่เท่ากับ (1) 7 ส.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)