สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. เราสามารถบอกปริมาณของสิ่งต่าง ๆ เป็นเต็มหน่วย ไม่เต็มหน่วย หรือครึ่งหน่วย

2. การแบ่ง 1 หน่วยเป็น 2 ส่วน เท่า ๆ กันแต่ละส่วนแสดงปริมาณเป็นครึ่งหน่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกได้ว่าสิ่งต่าง ๆ ที่กำหนดมีปริมาณเต็มหน่วย ไม่เต็มหน่วย หรือครึ่งหน่วย

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วน
ชั่วโมง เศษส่วน
เรื่อง ปริมาณของสิ่งต่าง ๆ ที่เต็มหน่วยไม่เต็มหน่วยและครึ่งหน่วย 27 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)