สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปรียบเทียบระยะเวลา
          - ถ้าระยะเวลามีหน่วยเดียวกันให้นำหน่วยเดียวกันมาเปรียบเทียบกัน
          - ถ้าระยะเวลามีหน่วยต่างกันต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อน แล้วนำเวลามาเปรียบเทียบกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบระยะวลาที่มีหน่วยเดียวกัน และหน่วยต่างกัน

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การเปรียบเทียบระยะเวลาที่มีหน่วยเดียวกันและหน่วยต่างกัน 18 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)