สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที
2. การเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาที      หาจำนวนชั่วโมงได้โดยหาว่าจำนวนใดคูณด้วย 60 แล้วได้เท่ากับจำนวนนาทีหรือใกล้เคียง และหาจำนวนนาทีที่ไม่เต็มชั่วโมงด้วยการลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาที

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีเป็นชั่วโมงและนาที 17 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)