สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. 1 ชั่วโมง เท่ากับ 60 นาที

2. การเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีเป็นนาที  ให้นำจำนวนชั่วโมงคูณด้วย 60 นาที หากมีหน่วยนาทีให้นำไปบวกเพิ่มตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีเป็นนาที

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์    

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เวลา
ชั่วโมง เวลา
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีเป็นนาที 14 ก.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)