สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปที่มีแกนสมมาตรนั้นแกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นส่วน ๆโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน ซึ่งเมื่อพับรูปตามแกนสมมาตรทั้งหมดแล้ว ขอบของรูปจะทับกันสนิทพอดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นึกภาพ (Visualization)  เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปที่มีแกนสมมาตร (2) 5 ก.ค. 66