สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. วงกลมมีแกนสมมาตรหลายแกน
2. วงรีมีแกนสมมาตร 2 แกน
3. รูปหลายเหลี่ยมและรูปอื่น ๆ    ที่เป็นรูปที่มีแกนสมมาตร จะมีแกนสมมาตรอย่างน้อย 1 แกน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุจำนวนแกนสมมาตรของรูปที่มีแกนสมมาตร

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง จำนวนแกนสมมาตรของวงกลม วงรี รูปหลายเหลี่ยม และรูปอื่น ๆ 29 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)