สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปเรขาคณิตสองมิติมีหลายชนิด เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม วงกลม วงรี เป็นต้น

2. รูปสามเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้าน 3 ด้าน และมีมุม 3 มุม

3. รูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีด้าน 4 ด้าน และมีมุม 4 มุม

4. รูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีจำนวนด้านและจำนวนมุมเท่ากัน  ซึ่งจำนวนด้านหรือจำนวนมุมที่นับได้จะเป็นชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนั้น

5. วงกลมและวงรีเป็นรูปปิดที่ ไม่มีด้าน ไม่มีมุม ขอบของรูปมีลักษณะโค้งเรียบ แต่วงรีมีลักษณะยาวกว่าวงกลม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุชนิดและลักษณะสำคัญของรูปเรขาคณิตสองมิติ

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ 26 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)