สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างโจทย์ปัญหา ต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถาม นอกจากนี้โจทย์ที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้ ทั้งบริบทของโจทย์และจำนวนที่ใช้สร้างโจทย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบ 23 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)