สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่าง ๆ ของการบวกและการลบในแนวตั้ง อาจทำได้โดยใช้การนับต่อ การนับถอยหลัง หรือใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาเลขโดดที่หายไปจากตำแหน่งที่แสดงการตั้งบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000

2. หาเลขโดดที่หายไปจากตำแหน่งที่แสดงการตั้งลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000

3. แก้ปัญหา

4. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง การหาเลขโดดที่หายไปในหลักต่าง ๆ ของการบวกและการลบในแนวตั้ง 14 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)