สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การพิจารณาความเป็นไปได้ของคำตอบหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบ อาจทำได้โดยหาผลลบของจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่โจทย์กำหนดทั้งสองจำนวน ผลลบที่ได้กับคำตอบควรใกล้เคียงกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบจำนวนนับไม่เกิน 100,000

2. แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การลบ 13 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)