สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. การบวกจำนวนสองจำนวนโดยการตั้งบวกที่มีการทด 1 หลัก ทำได้โดย เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันเริ่มบวกจากหลักหน่วย  หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น ตามลำดับ

  2. ถ้าผลบวกในหลักใดครบสิบหรือมากกว่าสิบให้ทดจำนวนที่ครบสิบไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปทางซ้าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. หาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยการ ตั้งบวกที่มีการทด 1 หลัก
2.  แก้ปัญหา

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวก ที่มีการทด 1 หลัก ที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 1 มิ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)