สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบวกจำนวนสองจำนวนอาจหาผลบวกโดยการนับต่อ การทำให้ครบสิบ หรือการตั้งบวก

2. การลบจำนวนสองจำนวนอาจใช้การนับต่อ หรือการตั้งลบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงทีละ เท่าๆ กัน

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 2.1 การบวกและการลบ
เรื่อง การหาผลบวก ผลลบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000 30 พ.ค. 66