สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียงลำดับจำนวนนับ อาจทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุด จากนั้นนำจำนวนมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำนวน

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ห้าจำนวน 25 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)