สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเรียงลำดับจำนวนนับ อาจทำได้โดยหาจำนวนที่มากที่สุดและจำนวนที่น้อยที่สุด จากนั้นนำจำนวนมาเรียงลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน

2.  สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตรวจแบบฝึกหัด

2.  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100,000 สามจำนวน 24 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)