สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน

- จำนวนที่ค่าของเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมากกว่า จะมากกว่า

- ถ้าเลขโดดในหลักที่อยู่ทางซ้ายสุดมีค่าเท่ากัน ให้พิจารณาค่าของเลขโดดในหลักถัดไปทางขวาทีละหลัก ค่าของเลขโดดของจำนวนใดมากกว่า จำนวนนั้นจะมากกว่า  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากัน

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน 23 พ.ค. 66(มีแบบฝึกหัด และใบกิจกรรม)