สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. 10 หมื่น คือ 1 แสน

2. 1 แสน เขียนแสดงด้วย

ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้ 100,000

ตัวเลขไทย ได้          ๑๐๐,๐๐๐

ตัวหนังสือ ได้           หนึ่งแสน

3. 100,000 เป็นจำนวนหกหลัก    ถ้าแสดงด้วยหลักลูกคิด จากขวาไปซ้าย จะเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หลักหมื่น และหลักแสน

4. จำนวนสามารถการเขียนแสดงด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 100,000 18 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)