สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. 10 พัน คือ 1 หมื่น หรือ 10,000

2. 1 หมื่น เขียนแสดงด้วย

ตัวเลขฮินดูอารบิก ได้     10,000

ตัวเลขไทย ได้              ๑๐,๐๐๐

ตัวหนังสือ ได้               หนึ่งหมื่น

3. 10,000 เป็นจำนวนห้าหลัก     ถ้าแสดงด้วยหลักลูกคิดจากขวาไปซ้าย จะเริ่มจากหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น

4.  จำนวนสามารถเขียนแสดงด้วย ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ

               

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 10,000

2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์   

 

      

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 10,000 16 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)