สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. จำนวนนับที่มากกว่า 100 แต่ไม่ถึง 1,000 เป็นจำนวนสามหลัก สามารถเขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ         

2. หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับที่มีสามหลัก เลขโดดทางขวาสุด อยู่ในหลักหน่วยเลขโดดทางซ้ายของหลักหน่วยอยู่ในหลักสิบ เลขโดดทางซ้ายของหลักสิบ อยู่ในหลักร้อยการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น      

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 1.1 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  และตัวหนังสือ แสดงจำนวนไม่เกิน 10,000
2. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
ชั่วโมง จำนวนนับไม่เกิน 100,000
เรื่อง 1. ทบทวนการเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. ทบทวนหลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และการเขียนในรูปกระจาย 15 พ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)