สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ดังนั้นจึงต้องรู้จัก ดูแลตนเอง ปฏิบัติตนให้เหมาะสม ตลอดจนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและเพื่อน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและเกิดความอบอุ่นในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ2.1
              ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม
              ป.5/2 อธิบายความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย
              ป.5/3  ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

จุดประสงค์

         1  ระบุแนวทางการแก้ปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

        2  ปฏิบัติตนในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

        3. เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2.ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น (มีแบบประเมินตนเอง)