สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ จึงควรมีวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความขัดแย้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด พ2.1
ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

จุดประสงค์

1. อธิบายพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

2. หลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาได้

3. เห็นประโยชน์ของการหลีกเลี่ยงการใช้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 29 ก.ย. 66 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)