สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ครอบครัวเป็นสังคมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว จึงควรแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งใช้การสื่อสารที่สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา จะทำให้สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในครอบครัวได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด พ2.1
              ป.5/3 ระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน

จุดประสงค์

          1  อธิบายสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัว

     2 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

          3.  เห็นประโยชน์ของการลดความขัดแย้งในครอบครัว

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง ความขัดแย้งในครอบครัว 8 ก.ย. 66