สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เป็นวัยที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อน และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ด้านสังคมได้ดีขึ้น ฉะนั้นนักเรียนควรที่จะเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดและยังช่วยให้วัยรุ่นหาแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับตนเองได้ดีขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด พ2.1
         ป.5/1 อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ และปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จุดประสงค์

1.  อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเพศ ด้านสังคมของเพศชายและเพศหญิงได้

2. ปฏิบัติตนต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมได้เหมาะสม

3.เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากผลงานนักเรียน

2.ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่2 พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
ชั่วโมง พฤติกรรมดีมีวิธีแก้ปัญหา
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางเพศด้านสังคม 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)