สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบขับถ่ายที่ดี คือการที่อวัยวะต่าง ๆ ในระบบขับถ่าย สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้ตามปกติ  ฉะนั้นพฤติกรรมบางอย่างอาจส่งผลให้ระบบขับถ่าย เกิดความผิดปกติส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ซึ่งบางครั้งอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการดูแลระบบขับถ่าย เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและ ความผิดปกติในขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

พ1.1 ป.5/2 อธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ

 จุดประสงค์

        1.  อธิบายวิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติได้

   2. ดูแลระบบขับถ่ายของตนเองให้ทำงานตามปกติได้

        3. เห็นประโยชน์ของการดูแลระบบขับถ่าย

การวัดผลและประเมินผล

  1. ประเมินจากผลงานนักเรียน
  2. ประเมินจากการตอบคำถาม
ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 การเดินทางของอาหาร
ชั่วโมง การเดินทางของอาหาร
เรื่อง วิธีดูแลระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกติ 23 มิ.ย. 66 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)