สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นแหล่งอารยธรรมเริ่มแรกของอินเดียอยู่บริเวณดินแดนภาคตะวันตก ของอินเดีย(ปากีสถานในปัจจุบัน)ที่แม่น้ำสินธุไหลผ่านอาณาเขตลุ่มแม่น้ำสินธุครอบคลุมบริเวณกว้างกว่า ลุ่มแม่น้ำไนล์แห่งอิยิปต์โดยทุกๆปีกระแสน้ำได้ไหลท่วมท้นฝั่งทำให้ดินแดนลุ่มน้ำสินธุอุดมสมบูรณ์เหมาะ แก่การทำกสิกรรมนักประวัติศาสตร์บางคนเรียกอารยธรรมในดินแดนนี้ว่า วัฒนธรรมฮารัปปา ซึ่งเป็นชื่อเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำสินธุเมื่อประมาณ 3,500 – 1,000 ปี ก่อนพุทธศักราช

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย

2 เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างของอารยธรรมอินเดีย

3 เห็นความสำคัญเกี่ยวกับอารยธรรมอินเดีย

การวัดผลและประเมินผล

        ชื้นงานหรือภาระงาน

1 ใบงานที่ 1 เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง อารยธรรมอินเดีย 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)