ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 19
แผนการสอนโดย ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียน และ ครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสต์

หน่วยที่ 2 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
เรื่อง 2.1 อิทธิพลของอารยธรรมต่างชาติที่มีต่อไทย
  อารยธรรมอินเดีย 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อารยธรรมจีน 7 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  อารยธรรมอินเดียและจีน 14 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อไทย 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมจีนที่มีต่อไทย 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย ที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  อิทธิพลของอารยธรรมจีนที่มีต่อสังคมไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 18 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความแตกต่างของอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียและจีนที่มีต่อไทย 25 ส.ค. 66(มีใบงาน)
  การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 1 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 8 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  อิทธิพลของชาติตะวันตกที่มีต่อสังคมไทย( โปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ) 15 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การเข้ามาของอารยธรรมต่างชาติ ที่มีต่อสังคมไทย 29 ก.ย. 66 (มีใบงาน) Rerun

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ