สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความจริงและข้อเท็จจริงวิเคราะห์ได้จากแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจริงกับข้อเท็จจริง

2 เกิดทักษะในการสืบค้นความแตกต่างระหว่างความจริงกับข้อเท็จจริง

3 เห็นความสำคัญของความจริงกับข้อเท็จจริง

การวัดผลและประเมินผล

 

1 ใบงาน เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

2 ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง วิธีการทางประวัติศาสตร์
เรื่อง ความจริงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)