สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น รวมถึงการลดพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การติดเชื้อเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ทำให้เกิดทักษะในการปฏิบัติตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

         ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์

1. อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

2. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

3. เห็นประโยชน์ของการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง 28 ก.ย. 66 (มีแบบทดสอบหลังเรียน)