สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร มีด้วยกันหลายวิธี ซึ่งควรนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงที่อาจตามมาหลังการพลาดมั้งมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์

1. ระบุวิธีป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2. แสดงวิธีป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้

3. เห็นประโยชน์ของการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง 21 ก.ย. 66