สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนที่เสี่ยงไม่เหมาะสมกับเพศและวัย และการไม่ป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นำมาซึ่งปัญหาการติดเชื้อ HIV การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และการทำแท้ง ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาของสังคมตามมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/2 วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อเอดส์ และ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

จุดประสงค์

1. อธิบายปัญหาจากการทำแท้งและการติดเชื้อ HIV

2. เห็นประโยชน์ของการป้องกันการติดเชื้อ HIV

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง การทำแท้งและการติดเชื้อ HIV 14 ก.ย. 66