สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติตนที่เสี่ยงไม่เหมาะสมกับเพศและวัย อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นำมาซึ่ง การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและอนาคต ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสังคมตามมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/2 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์

1. ระบุสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

2. เห็นความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง สาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 31 ส.ค. 66