สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรู้จักสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน เป็นการลดปัญหาด้านความรุนแรงซึ่งส่งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของบุคคลอื่น และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อน

2. เห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับเพื่อน

3. รักษาสัมพันธ์กับเพื่อนของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง การสร้างและรักษาสัมพันธ์กับเพื่อน 10 ส.ค. 66