สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันสังคมพื้นฐานอันดับแรกของมนุษย์ การมีน้ำใจและรักใครปรองดองกันในครอบครัว รู้จักหน้าที่ของตนเอง และการช่วยเหลือซึ่งกัน เป็นการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว จะทำให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ2.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัว

2. เห็นประโยชน์ของการรักษาสัมพันธ์กับครอบครัว

3. รักษาสัมพันธ์กับครอบครัวของตนเองได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่ 2 สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
ชั่วโมง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
เรื่อง การสร้างและรักษาสัมพันธ์กับครอบครัว 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน)