สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบทุกระบบของร่างกายทำงานประสานกัน ซึ่งการทำงานของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ มีความสำคัญต่อสุขภาพการเจริญเติบโต พัฒนาการและการดำรงค์เผ่าพันธ์ของมนุษย์ จึงต้องดูแลรักษาระบบต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

         ป.6/2 อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

1. อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ

2. ดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

3. เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร 27 ก.ค. 66