สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการดูแลระบบหายใจอย่างถูกวิธีจะช่วยให้ อวัยวะต่าง ๆ ในระบบหายใจทำงานได้อย่างปกติดังนั้นการเรียนรู้วิธีดูแลระบบหายใจ เพื่อสามารถดูแลระบบหายใจของตนเองได้อย่างถูกวิธี ทำให้ระบบหายใจสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/2 อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

1. ระบุวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

2. ดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

3. เห็นประโยชน์ของการดูแลระบบหายใจของตนเอง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง วิธีดูแลระบบหายใจ 20 ก.ค. 66 (มีแบบทดสอบ)