สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบหายใจประกอบด้วยอวัยวะหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนทำงานประสานกัน โดยกระบวนการทำงานของระบบหายใจ แบ่งออกเป็น กระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซ และกระบวนการหายใจเข้า และหายใจออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/1 อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

จุดประสงค์

1. อธิบายการทำงานของระบบหายใจ

2. เห็นความสำคัญของระบบหายใจ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง การทำงานของระบบหายใจ 13 ก.ค. 66 (มีใบงาน)