สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลรักษาระบบสืบพันธ์ สามารถทำได้โดยการดูแลความสะอาดของร่างกาย ของใช้ส่วนตัว และคอยสังเกตความผิดปกติของร่างกาย เพื่อให้ร่างกายพัฒนาได้อย่างสมวัยและมีประสิทธิภาพ จึงต้องดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์อย่างเหมาะสมและถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ1.1 ป.6/2 อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์

1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานตามปกติได้

2. ดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ให้ทำงานตามปกติได้

3. เห็นประโยชน์ของการดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากผลงานนักเรียน

2. ประเมินจากการตอบคำถาม

3. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยที่1 ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
ชั่วโมง ร่างกายของฉันทำงานอย่างไร
เรื่อง วิธีดูแลระบบสืบพันธุ์ 8 มิ.ย. 66